ขอเชิญส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2559


ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงาน
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558
หัวข้อ “Innovation for CHANGE”
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558

จัดแสดงและตัดสินผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ประเภท Hardware และ Software

แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ
1.นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี
2.นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
3.บุคคลทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุกัญญา เจริญสุข
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 044-224756

หรือติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/sutinnovations