ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


วันที่ 12 มกราคม 2558
เวลา 10.00 – 12.00น.
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี