ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ RANC2018


RANC2018
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในระหว่าง วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยสามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018 หรือที่ https://goo.gl/ESrgcc