แบบฟอร์มโครงการวิจัย


แบบฟอร์มโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาของเครือข่าย
 • เอกสาร 1 Concept paper
 • Concept paper ชุดโครงการ
 • Concept paper โครงการเดี่ยว
 • เอกสาร 2 Full Proposal
 • Full Proposal ชุดโครงการ
 • Full Proposal โครงการเดี่ยว
 • เอกสาร 3- แบบสรุปชุดโครงการ
 • เอกสาร 4 -แบบเปิดบัญชี
 • เอกสาร 5 -แบบรายงานความก้าวหน้า
 • เอกสาร 6 -แบบรายงานฉบับสมบูรณ์
 • เอกสาร 7 -แบบรายงานตัวชี้วัด
 • เอกสาร 8 -แผนการใช้จ่ายเงิน-ฐานราก
 • เอกสาร 9- รายงานแสดงการใช้จ่ายเงิน
 • เอกสาร 10 – หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม-สกอ
 • เอกสาร 11- แบบขอขยายระยะเวลา