ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) และภาคนิทรรศการ โดยกำหนดประเด็นหัวข้อเรื่อง 10 ประเด็น ประกอบด้วย
1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2 ความมั่นคงของรัฐและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3 การปฏิรูปการศึกษา
4 การจัดการน้ำ
5 การพัฒนาพลังงาน
6 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกและลดการนำเข้า
7 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
9 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10 การบริหารจัดการท่องเที่ยว
ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.agri.cmu.ac.th/unrn/unrn2012/
ดาวน์โหลด: หนังสือเชิญ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกเครือข่าย
คณะอนุกรรมการฯ นักวิจัย และบุคลากร สังกัดสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่จะเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ และส่งมาที่หน่วยประสานงานเครือข่ายฯ โทรศัพท์ 0 4422 4761 โทรสาร 0 4422 4750 E-mai: siriwan53@sut.ac.th เพื่อรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน*
ดาวน์โหลด: แบบตอบรับ (โปรดส่งคืนภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิริวรรณ สาระนาสระน้อย เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Leave a comment

Your email address will not be published.