Daily Archives: October 10, 2016


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ RANC 2016

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” ระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย เว็บไซต์ลงทะเบียน http://ird.sut.ac.th/ranc2016 ติดตามข่าวสาร www.facebook.com/ranc2016