ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557


ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวิถีประชาอย่างยั่งยืนสู่เวทีประชาคมอาเซียน”
(Science and Technology for Local Sustainable Ways of Life toward ASEAN Community)

Leave a comment

Your email address will not be published.