ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ RANC2018

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในระหว่าง วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นั้น ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ […]


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ RANC 2016

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” ระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย เว็บไซต์ลงทะเบียน http://ird.sut.ac.th/ranc2016 ติดตามข่าวสาร www.facebook.com/ranc2016


ประชุมเครือข่ายวิจัยอีสานล่างครั้งที่ 4/58

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา


มทร.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดเกิดเครือข่าย นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]


ขอเชิญส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2559

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 หัวข้อ “Innovation for CHANGE” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558 จัดแสดงและตัดสินผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 […]


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คลองทรายรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวิถีประชาอย่างยั่งยืนสู่เวทีประชาคมอาเซียน” (Science and Technology for Local Sustainable Ways of Life toward ASEAN Community)


สมาชิกเครือข่ายอีสานล่าง ชมภาพกิจกรรม เสวนาระดมสมองจัดทำชุดโครงการการท่องเที่ยวอิสานล่าง ครั้งที่ 1 และ 2

จากการกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมสมองเพื่อจัดทำชุดโครงการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 และ 2 ของเครือข่ายฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ เมนูภาพกิจกรรมค่ะ http://ird.sut.ac.th/lnern/index.php?option=com_content&view=category&id=45:2010-09-02-06-58-49&Itemid=94&layout=default


ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) ภาคโปสเตอร์ (Poster […]