ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ Fundamental Fund ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์และขอทุน Strategic Fund พ.ศ. 2566


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุน FF ที่มีศักยภาพฯ ขอทุน SF


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ Fundamental Fund ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์และขอทุน Strategic Fund พ.ศ. 2566 20 ตุลาคม 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุน FF ที่มีศักยภาพฯ ขอทุน SF


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 01-แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ตุลาคม 2566 Download
2 02-แบบฟอร์มชุดคำถามเพื่อประเมินระดับ TRL-SRL 26 ตุลาคม 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th