โครงการทุนบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ทุนบัณฑิต สวก.- มทส.)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 A01 แบบฟอร์ม-ข้อเสนอโครงการ-ทุนบัณฑิต สวก. 25 พฤษภาคม 2565 Download
2 บัณฑิต สวก.-2563-01 แบบรายงานและขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (สบวพ.-บสวก.-1) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
3 บัณฑิต สวก.-2563-02 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 30 พฤศจิกายน 2564 Download
4 บัณฑิต สวก.-2563-03 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 30 พฤศจิกายน 2564 Download
5 บัณฑิต สวก.-2563-04 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 30 พฤศจิกายน 2564 Download
6 บัณฑิต สวก.-2564-01 แบบรายงานและขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (สบวพ.-บสวก.-1) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
7 บัณฑิต สวก.-2564-02 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 30 พฤศจิกายน 2564 Download
8 บัณฑิต สวก.-2564-03 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 30 พฤศจิกายน 2564 Download
9 บัณฑิต สวก.-2564-04 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 30 พฤศจิกายน 2564 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th