ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ผ-2565-แผนการดำเนินงาน-บัณฑิต วช. ปี 2565 21 เมษายน 2565 Download

แบบฟอร์ม ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 2561-01-แบบรายงานและขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ.-บวช.-1) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
2 2562-01-แบบรายงานและขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ.-บวช.-1) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
3 2563-01-แบบรายงานและขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ.-บวช.-1) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
4 2564-01-แบบรายงานและขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ.-บวช.-1) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
5 บัณฑิต วช. 2561-01-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
6 บัณฑิต วช. 2561-02-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
7 บัณฑิต วช. 2561-03-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
8 บัณฑิต วช. 2561-04-แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
9 บัณฑิต วช. 2561-05-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
10 บัณฑิต วช. 2562-01-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
11 บัณฑิต วช. 2562-02-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
12 บัณฑิต วช. 2562-03-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
13 บัณฑิต วช. 2562-04-แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
14 บัณฑิต วช. 2562-05-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
15 บัณฑิต วช. 2563-01-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
16 บัณฑิต วช. 2563-02-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
17 บัณฑิต วช. 2563-03-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
18 บัณฑิต วช. 2563-04-แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
19 บัณฑิต วช. 2563-05-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
20 บัณฑิต วช. 2564-01-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
21 บัณฑิต วช. 2564-02-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
22 บัณฑิต วช. 2564-03-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
23 บัณฑิต วช. 2564-04-แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
24 บัณฑิต วช. 2564-05-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต (ผู้รับทุน) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
25 บัณฑิต วช. 2565-01-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ผู้รับทุน) 21 เมษายน 2565 Download
26 บัณฑิต วช. 2565-02-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (ผู้รับทุน) 21 เมษายน 2565 Download
27 บัณฑิต วช. 2565-03-แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด (ผู้รับทุน) 21 เมษายน 2565 Download
28 บัณฑิต วช. 2565-04-แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้รับทุน) 21 เมษายน 2565 Download
29 บัณฑิต วช. 2565-05-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต (ผู้รับทุน) 21 เมษายน 2565 Download
30 2565-01-แบบรายงานและขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ.-บวช.-1) 21 เมษายน 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th