ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา/ทุนนำเสนอผลงาน


แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์


ลำดับ. แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 IRD-Thesis-1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 26 พฤศจิกายน 2564 Download
2 IRD-thesis-2 แบบรายงานทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ขออนุมัติเบิกเงินงวด และรายงานงวดสุดท้าย) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
3 IRD-Cancel- ขอยกเลิกรับทุน 26 พฤศจิกายน 2564 Download


แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน


ลำดับ. แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 IRD-Present-1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องส่งใบสมัครมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนไปนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ !!!
     An application must be submitted to IRD before presenting at least 5 working days.!!!
3 มีนาคม 2564 Download
2 IRD-Present-2 แบบรายงานการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 26 พฤศจิกายน 2564 Download
3 IRD-Cancel- ขอยกเลิกรับทุน 26 พฤศจิกายน 2564 Download

ประกาศ/ระเบียบ


ลำดับ. ประกาศ/ระเบียบ วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Download
2 คู่มือการบริหารการเงิน Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย Download
4 ระเบียบการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
5 เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
6 แจ้งแนวปฏิบัติการส่งรายงานงวดสุดท้ายและรายงานการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาผู้รับทุนฯ Download
7 แจ้งแนวปฏิบัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
8 คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
9 คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิภัสสร
โทร. 4763
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th