การขอทุนวิจัยจากภายนอก

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ การขอทุนวิจัยจากภายนอก

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2542 22 ธันวาคม 2563 Download
2 ระเบียบเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 (2547) 22 ธันวาคม 2563 Download
3 ขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากภายนอก 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม การขอทุนวิจัยจากภายนอก

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 เงินสมทบ Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th