ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 เอกสารแนบท้ายประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) (เอกสารแนบ 2) 6 พฤษภาคม 2565 Download
2 กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 1) 6 พฤษภาคม 2565 Download
3 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2558 12 มกราคม 2564 Download
4 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) 12 มกราคม 2564 Download
5 ขั้นตอนการรับสมัครทุน กรณีนักวิจัยไทย 12 มกราคม 2564 Download
6 ขั้นตอนการรับสมัครทุนกรณีนักวิจัยต่างชาติ 22 ธันวาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)


ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (รายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2022-2017) 6 พฤษภาคม 2565 Download
2 แบบฟอร์มขออนุมัติรับทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ 24 พฤษภาคม 2565 Download
3 แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทุน Full-time ภายใน) 21 มกราคม 2565 Download
4 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน-ลูกจ้างชั่วคราว นักวิจัยโครงการ (Timesheet) 02 พฤศจิกายน 2561 Download
5 แบบฟอร์มการขอมีบัตรพนักงาน (บัตร รปภ.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
6 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี 19 มกราคม 2565 Download
7 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน Download
8 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระค่าบำรุงสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี 12 มกราคม 2564 Download
9 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (ตามสัญญาเลขที่ Full-time61.../...) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
10 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (ตามสัญญาที่ FtR.../...) Download
11 แบบฟอร์มขออนุญาติไปต่างประเทศ 19 มกราคม 2565 Download
12 แบบใบขอลาออกจากงาน 19 มกราคม 2565 Download
13 แบบคำขอไปฝึกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน Download
14 Request to apply Full Time Researcher Grant form 20 พฤษภาคม 2565 Download
15 Contract for temporary researcher (Full time/Internal Grant) 21 มกราคม 2565 Download
16 Request for closure of Full Time Researcher Grant form (Grant No. Full-time61.) 21 มกราคม 2565 Download
17 Request for closure of Full Time Researcher Grant (Grant No.FtR.) 21 มกราคม 2565 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th