ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566 Download
2 เอกสารแนบท้ายประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) (เอกสารแนบ 2) 6 พฤษภาคม 2565 Download
3 กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 1) 6 พฤษภาคม 2565 Download
4 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2558 12 มกราคม 2564 Download
5 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) 12 มกราคม 2564 Download
6 ขั้นตอนการรับสมัครทุน กรณีนักวิจัยไทย 12 มกราคม 2564 Download
7 ขั้นตอนการรับสมัครทุนกรณีนักวิจัยต่างชาติ 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 (เอกสารแนบ 1)แบบฟอร์มรายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (รายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2019-2024) 10 มกราคม 2567 Download
2 (เอกสารแนบ 2) แบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัยประเภทอื่นๆ (สิทธิบัตร, สิ่งประดิษฐ์, งานบริการวิชาการ, โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก) ย้อนหลัง 5 ปี (เรียงจาก ปี 2562-2567) 10 มกราคม 2567 Download
3 แบบฟอร์มขออนุมัติรับทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (ตามประกาศปี 2566) 10 มกราคม 2567 Download
4 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (สัญญารับทุนตามประกาศ พ.ศ. 2561 และ 2566) 10 มกราคม 2567 Download
5 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (สัญญารับทุนตามประกาศปี พ.ศ. 2558) 10 มกราคม 2567 Download
6 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน-ลูกจ้างชั่วคราว นักวิจัยโครงการ (Timesheet) 02 พฤศจิกายน 2561 Download
7 แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทุน Full-time ภายใน) 21 มกราคม 2565 Download
8 แบบฟอร์มการขอมีบัตรพนักงาน (บัตร รปภ.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
9 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี 19 มกราคม 2565 Download
10 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน Download
11 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระค่าบำรุงสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี 12 มกราคม 2564 Download
12 หนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 24 พฤศจิกายน 2565 Download
13 แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ 12 มกราคม 2566 Download
14 แบบใบขอลาออกจากงาน 19 มกราคม 2565 Download
15 แบบคำขอไปฝึกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน Download
16 Request to apply Full Time Researcher Grant form 13 มีนาคม 2566 Download
17 Contract for temporary researcher (Full time/Internal Grant) 21 มกราคม 2565 Download
18 Request for closure of Full Time Researcher Grant (Grant No.FtR.) 21 มกราคม 2565 Download
19 Request for closure of Full Time Researcher Grant form (Grant No. Full-time61.) 21 มกราคม 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th