ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์


     

คลิกที่นี่เพื่อไปยัง ระบบค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

     
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน พ.ศ. 2563 (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) ** 30 พฤศจิกายน 2564 Download
2 อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน พ.ศ. 2555 (ใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
3 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) ** 30 พฤศจิกายน 2564 Download
4 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
5 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2549 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
6 การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562 ** 30 พฤศจิกายน 2564 Download
7 การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561 30 พฤศจิกายน 2564 Download
8 แบบฟอร์มค่าตอบแทน (กรณีนักวิจัยเต็มเวลา) 30 พฤศจิกายน 2564 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทราภรณ์ รัตนา
โทร. 4752
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th