บุคลากร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 16:35 น.

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ดร.ระพี อูทเคอ

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : rapee.g@sut.ac.th


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : krajang.t@sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุกัญญา เจริญสุข

โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail : su-kanya@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจุไรรัตน์ พุ่มโพธิสุวรรณ

โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail : jurich@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวริศรา จินประพัฒน์

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : warisra@sut.ac.th

พนักงานธุรการ

นางสาวรัตนา แก้วไพฑูรย์

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : rattana.t@sut.ac.th


ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนวิจัย
และติดตามประเมินผล

นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด

โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : namfon@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง

โทรศัพท์ 044-224763
โทรสาร 044-224750
E-mail : anuruk@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปรียานุช เพ็ชรกระโทก

โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด

โทรศัพท์ 044-223798
โทรสาร 044-224750
E-mail : weeranuch.ku@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ แผ่วพรมราช

โทรศัพท์ 044-223798
โทรสาร 044-224750
E-mail : siriwan.p@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิภัสสร ภิญญานิธิโรจน์

โทรศัพท์ 044-224763
โทรสาร 044-224750
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th


ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และส่งเสริมการวิจัย

นายดามธรรม จินากูล

โทรศัพท์ 044-224753, 086-725-5779
โทรสาร 044-224750
E-mail : dam@sut.ac.th


ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
และเครือข่ายวิจัย

นางดารณี คำสวัสดิ์

โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750
E-mail : daranee@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศิริประภา วรธรรมพิทักษ์

โทรศัพท์ 044-223795
โทรสาร 044-224750
E-mail : siriprapa.w@g.sut.ac.th

พนักงานธุรการ

นางสาวชวัลรัตน์ ประจิตร

โทรศัพท์ 044-223740
โทรสาร 044-224750
E-mail : chawanrat@sut.ac.th


ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา

โทรศัพท์ 044-224752
โทรสาร 044-224750
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ

โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750
E-mail : nainapa@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี

โทรศัพท์ 044-224769
โทรสาร 044-224750
E-mail : suwitchayagon@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ

โทรศัพท์ 044-224755
โทรสาร 044-224750
E-mail : jjirapha@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา อุ่นม่วง

โทรศัพท์ 044-224769
โทรสาร 044-224750
E-mail : chutima.an@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

นายพัชร กกสูงเนิน

โทรศัพท์ 044-224764
โทรสาร 044-224750
E-mail: patchara.kok@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล

โทรศัพท์ 044-224769
โทรสาร 044-224750
E-mail : Chutiya.s@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์

โทรศัพท์ 044-224769
โทรสาร 044-224750
E-mail : Kittithat.s@g.sut.ac.th