ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 Concept Paper 22 ธันวาคม 2563 Download
2 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย CoE 22 ธันวาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (สบวพ. CoE ง-03) 18 มีนาคม 2563 Download
2 ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุน CoE 07 มกราคม 2562 Download
3 รายงานการใช้จ่ายเงิน CoE 07 มกราคม 2562 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th