ทุนวิจัยและพัฒนา


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนวิจัยและพัฒนา


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 22 ธันวาคม 2563 Download
2 คู่มือการบริหารการเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย 22 ธันวาคม 2563 Download
4 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 22 ธันวาคม 2563 Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการทั่วไป) 22 ธันวาคม 2563 Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร) 22 ธันวาคม 2563 Download
7 หนังสือนำส่งใบสมัครขอรับทุน RD 22 ธันวาคม 2563 Download
8 แผนการใช้จ่ายเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
9 วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย 22 ธันวาคม 2563 Download
10 แนวทางการคืนเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
11 คำถามที่พบบ่อย 22 ธันวาคม 2563 Download
12 รายงานการใช้จ่ายเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนวิจัยและพัฒนา


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) Download
2 แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ Download
3 แบบขออนุมัติเบิกเงิน 29 กันยายน 2560 Download
4 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) 29 กันยายน 2560 Download
5 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 29 กันยายน 2560 Download
6 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) 29 กันยายน 2560 Download
7 แบบรายงานความก้าวหน้า Download
8 แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
9 แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th