ทุนเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
มาร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ.ศ.2562 22 ธันวาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติรับทุนอุดหนุนการเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (สบวพ.-SRI-01) 18 พฤศจิกายน 2562 Download
2 แบบข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) (สบวพ.-SRI-02) 18 พฤศจิกายน 2562 Download
3 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน INbound) (สบวพ.-SRI-03) 18 พฤศจิกายน 2562 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิภัสสร
โทร. 4763
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th