หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุน Research Brotherhood

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุน Research Brotherhood

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 สบวพ.-BRO-01 แบบขอสมัครรับทุน Research Brotherhood 3 มีนาคม 2565 Download
2 สบวพ.-BRO-02 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 3 มีนาคม 2565 Download
3 สบวพ.-BRO-03 แบบขออนุมัติเบิกเงิน 3 มีนาคม 2565 Download
4 สบวพ.-BRO-04 แบบแผนการใช้จ่ายเงิน 3 มีนาคม 2565 Download
5 สบวพ.-BRO-05 แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 3 มีนาคม 2565 Download
6 สบวพ.-BRO-06 แบบรายงานความก้าวหน้า 3 มีนาคม 2565 Download
7 สบวพ.-BRO-07 ส่งผลงานวิจัย 3 มีนาคม 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิภัสสร
โทร. 4763
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th