ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)


ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/คู่มือ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 25 พฤษภาคม 2565 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบ สบวพ.-งช-03 รายงานความก้าวหน้า-ชุดโครงการวิจัย 11 เมษายน 2565 Download
2 แบบ สบวพ.-งช-03 รายงานความก้าวหน้า-โครงการวิจัยย่อย 11 เมษายน 2565 Download
3 FF-06 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ชุดโครงการ สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
4 FF-07 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (ชุดโครงการย่อย สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
5 FF-08 แบบฟอร์มรายงานผลสมฤทธิ์ (สำหรับชุดโครงการ/โครงการเดี่ยว) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
6 แบบ สบวพ-ว-04 รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับโครงการย่อย/โครงการเดี่ยว) 11 เมษายน 2565 Download
7 FF-10 แบบเสนอโครงการวิจัย (proposal) ประกอบการขอรับรองโครงการตามมาตรฐานสากล (มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@g.sut.ac.th