ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)


ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ประกาศ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ระเบียบ/คู่มือ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 FF-สบวพ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 23 พฤศจิกายน 2565 Download
2 FF-สบวพ. ประกาศ มทส. ผลการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 FF-สกสว.ขออนุมัติเบิกเงินโครงการเดี่ยว 17 พฤศจิกายน 2565 Download
2 FF-สกสว.ขออนุมัติเบิกเงินชุดโครงการ 17 พฤศจิกายน 2565 Download
3 FF-สบวพ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 23 พฤศจิกายน 2565 Download
4 FF-สบวพ.-งช-03 หัวข้อ รายงานความก้าวหน้า-ชุดโครงการวิจัย 30 พฤศจิกายน 2565 Download
5 FF-สบวพ.-งช-03 หัวข้อ รายงานความก้าวหน้า-โครงการวิจัยย่อย 30 พฤศจิกายน 2565 Download
6 FF-แผนการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย สกสว 2566 27 ตุลาคม 2565 Download
7 FF-แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ย่อย/เดี่ยว) สกสว (Word) 9 พฤศจิกายน 2565 Download
8 FF-แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ย่อย/เดี่ยว) สกสว (Excel) 9 พฤศจิกายน 2565 Download
9 FF-06 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ชุดโครงการ สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
10 FF-07 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (ชุดโครงการย่อย สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
11 FF-08 แบบฟอร์มรายงานผลสมฤทธิ์ (สำหรับชุดโครงการ/โครงการเดี่ยว) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
12 FF-สบวพ-ว-04 รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับโครงการย่อย/โครงการเดี่ยว) 30 พฤศจิกายน 2565 Download
13 FF-10 แบบเสนอโครงการวิจัย (proposal) ประกอบการขอรับรองโครงการตามมาตรฐานสากล (มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
14 FF-ข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) เฉพาะปีที่เสนอ 9 กันยายน 2565 Download
15 FF-สบวพ. ประกาศ มทส. ผลการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 Download
16 FF-11 รายงานข้อค้นพบใหม่-สบวพ-โครงการเดี่ยว-ย่อย 29 มีนาคม 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@g.sut.ac.th