ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 V09-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 9-2565 21 เมษายน 2565 Download
2 V10-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 10-2565 21 เมษายน 2565 Download
3 V11-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 11-2565 21 เมษายน 2565 Download
4 V12-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 12-2565 21 เมษายน 2565 Download
5 V13-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 13-2565 26 พฤษภาคม 2565 Download
6 V14-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 14-2565 22 มิถุนายน 2565 Download
7 A01-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2550 2 ธันวาคม 2564 Download
8 A02-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2553 2 ธันวาคม 2564 Download
9 A03-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 2 ธันวาคม 2564 Download
10 A04-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2564 (ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 8 กุมภาพันธ์ 2565 Download
11 B01-คู่มือการขอทุน OROG (ปรับปรุงล่าสุด เดือน กันยายน 2559) 1 ธันวาคม 2564 Download
12 B02-คู่มือการปฏิบัติงานทุน OROG (ปรับปรุงล่าสุด เดือน กันยายน 2559) 1 ธันวาคม 2564 Download
13 B03-ขั้นตอนการขอทุน OROG 1 ธันวาคม 2564 Download
14 V01-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 1-2565 1 ธันวาคม 2564 Download
15 V02-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 2-2565 1 ธันวาคม 2564 Download
16 V03-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 3-2565 1 ธันวาคม 2564 Download
17 V04-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 4-2565 3 กุมภาพันธ์ 2565 Download
18 V05-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 5-2565 3 กุมภาพันธ์ 2565 Download
19 V06-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 6-2565 3 กุมภาพันธ์ 2565 Download
20 V07-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 7-2565 3 กุมภาพันธ์ 2565 Download
21 V08-ประกาศรายชื่อผู้รับทุน OROG ครั้งที่ 8-2565 3 กุมภาพันธ์ 2565 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 สบวพ-OROG-1 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัย 15 มีนาคม 2565 Download
2 สบวพ-OROG-5 (01) แบบฟอร์มส่งผลงานทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2563) 21 เมษายน 2565 Download
3 สบวพ-OROG-3 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ ประเภททุน OROG 30 พฤศจิกายน 2564 Download
4 สบวพ-OROG-5 (02) แบบฟอร์มส่งผลงานทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 21 เมษายน 2565 Download
5 สบวพ-OROG-6 แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 8 กุมภาพันธ์ 2565 Download
6 สบวพ-OROG-2 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG 30 พฤศจิกายน 2564 Download
7 สบวพ-OROG-4 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการรับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG 30 พฤศจิกายน 2564 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th