วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสุรนารี

(Suranaree Journal of Health Science)

Click ที่รูปภาพเพื่อไปยังเว็บไซต์


      วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสุรนารี (Suranaree Journal of Health Science) เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่มีคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา บุคลากรสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดพิมพ์ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) ผ่านทางเว็บไซต์ https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJHSci โดยทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind, Peer Review) ที่กองบรรณาธิการได้พิจารณาสรรหาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในและภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งรักษามาตรฐานและจริยธรรมของการตีพิมพ์ บรรณาธิการได้ใช้โปรแกรม Turnitin กับต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อป้องกันปัญหาการลอกเลียนผลงาน

อักษรย่อของวารสาร : Suranaree J. Health Sci.: SJHSci

บรรณาธิการ : ผศ. ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งและตีพิมพ์บทความทุกประเภท บทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของวารสาร

กองบรรณาธิการ

Editor-in-Chief
      Assistant Professor Dr. Suparpit Maneesakorn von Bormann
      Institute of Nursing, Suranaree University of Technology

Editorial Board
      1. Professor Dr. Pisake Lumbiganon, Faculty of Medicine, Khon Kaen university
      2. Professor Dr. Patraporn Bhatarasakoon, Faculty of Nursing, Chiang Mai University
      3. Professor Dr. Wongsa Laohasiriwong, Faculty of Public Health, Khon Kean University
      4. Professor Yoon-Suk Lee, Catholic University of Korea
      5. Professor Dr. Darunee Jong-udomkarn, Faculty of Nursing Khon Kaen University
      6. Associate Professor Dr. Srisurang Suttapreyasri, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
      7. Assistant Professor Dr. Sirilawan Tohnak, Faculty of Dentistry, Naresuan University
      8. Associate Professor Dr. Anamai Thiravirojana Thetkathuek, Faculty of Public Health, Burapha University
      9. Associate Professor Dr. Buratin Khampirat, Institute of Social Science, Suranaree University of Technology
      10. Assistant Professor Dr. Chavaboon Dechsukhum, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
      11. Dr. Nattawut Keeratibharat, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
      12. Dr. Peungchaleoy Thammanichanon, Institute of Dentistry, Suranaree University of Technology
      13. Assistant Professor Dr. Prapat Pentamwa, Institute of Public Health, Suranaree University of Technology
      14. Dr. Patrapon Saritshasombat, Institute of Nursing, Suranaree University of Technology
      15. Dr. Krittiyanee Panatthanang, Institute of Nursing, Suranaree University of Technology
      16. Dr. Chanonporn Lerssuttipon, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
      17. Dr. Orakarn Suebsamarn, Institute of Dentistry, Suranaree University of Technology
      18. Assistant Professor Dr. Khanidtha Meevasana, Institute of Public Health, Suranaree University of Technology
      19. Dr. Yada Pinatha, Institute of Public Health, Suranaree University of Technology

      Managing Department
      Ms. Nainapa Ngao-koh
      Ms. Chutima Aunmuang
      Ms. Chutiya Sritassanakul
      Mr. Kittithat Sitthichan

      All inquiries should be sent to:
      Suranaree Journal of Health Science Office
      Suranaree University of Technology
      111 University Avenue, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, THAILAND
      Tel.: 0-4422-4769
      E-mail : sjhsci@g.sut.ac.th