ระเบียบ/ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

SUT DOCUMENT ARCHIVE SYSTEM ระบบสืบค้นเอกสาร

คลิกที่นี่เพื่อไปยัง ระบบระบบสืบค้นเอกสาร


คลิกที่นี่เพื่อไปยัง เว็บไซต์กรมทางหลวง


ประกาศ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ FF-06 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ชุดโครงการ สกสว.) 5 กุมภาพันธ์ 2567 Download
2 ประกาศ FF-07 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (ชุดโครงการย่อย สกสว.) 5 กุมภาพันธ์ 2567 Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 19 สิงหาคม 2565 Download
2 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 2 ธันวาคม 2565 Download
3 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายงินอุดหนุนโครงการวิจัยเดี่ยว 19 ตุลาคม 2565 Download
4 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย(เดี่ยว) 19 ตุลาคม 2565 Download
5 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
6 แบบฟอร์ม ขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย (เอกสารหมายลข 6) 14 สิงหาคม 2562 Download
7 แบบฟอร์ม แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2562 Download
8 แบบฟอร์ม แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2562 Download
9 แบบฟอร์ม ขอรหัสครุภัณฑ์โครงการวิจัย 28 มีนาคม 2566 Download
10 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 2564 2 ธันวาคม 2565 Download
11 แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 2 ธันวาคม 2565 Download
12 แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ธันวาคม 2565 Download
13 แบบฟอร์ม อนุมัติจัดจ้าง 19 ตุลาคม 2565 Download
14 แบบฟอร์ม รายงานรายรับ-รายจ่ายโครงการวิจัย 8 พฤศจิกายน 2565 Download
15 แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาเช่ารถ มทส 19 พฤษภาคม 2566 Download
16 แบบฟอร์ม สัญญาเช่ารถยนต์ 2566 18 สิงหาคม 2566 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุไรรัตน์ / คุณวริศรา
โทร. 4776 / 4702
E-mail :jurich@sut.ac.th / warisra@sut.ac.th