ทุน Forthcoming Research Initiative

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุน Forthcoming Research Initiative

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative) พ.ศ.2563 25 พฤษภาคม 2565 Download
2 ขั้นตอนการขอทุน Forthcoming Research Initiative 22 ธันวาคม 2563 Download
3 หนังสือนำส่งใบสมัครขอทุน Forthcoming Research Initiative (สบพ-FCI-1-1) 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุน Forthcoming Research Initiative

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบ Concept Paper ทุน Forthcoming Research Initiative (สบพ-FCI-1) 28 พฤษภาคม 2563 Download
2 แบบ สบวพ-FCI-DT-4 แผนใช้จ่าย (สบพ-FCI-DT-4) 28 พฤษภาคม 2563 Download
3 แบบ สบวพ-FCI-DT-7 เปิดบัญชี (สบพ-FCI-DT-7) 28 พฤษภาคม 2563 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th