ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง(ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2552 - 15 มีนาคม 2558 ) 22 ธันวาคม 2563 Download
2 คำสั่งฯ เรื่อง คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินและลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการ (แบบ สบวพ.-นว-05) 03 กุมภาพันธ์ 2558 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th