คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13:39 น.

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ
อธิการบดี

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

รักษาการแทน
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. นายแพทย์ จิตติวัฒน์
สุประสงค์สิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ


กรรมการภายใน

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รศ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

อ. นพ.นริศเรศ แก้วบุญเลิศ

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์
จิตประเสริฐวงศ์

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้แทนศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ. นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

ผู้แทนเทคโนธานี

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์

ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ดร.ระพี อูทเคอ

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิลคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

ประธาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ดร.ระพี อูทเคอ

รองประธาน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล
อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รศ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

อ. นพ.นริศเรศ แก้วบุญเลิศ

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์
จิตประเสริฐวงศ์

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

อนุกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง