ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
- การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher)
- ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/โท (Full-time Researchers)
- ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
- และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)


ชื่อฐานข้อมูล Journal Impact Factor
scopus Scopus Journal Search
TCI TCI Journal Search