ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)


ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/คู่มือ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

0 results
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 1-66-01 แผนงาน 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
2 1-66-02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
3 1-66-03 แบบบัญชีรายชื่อชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
4 1-66-04 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประเมินโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
5 1-66-05 ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
6 1-66-06 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ FFประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
7 1-66-08 การสาธิตขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณFF66_up121064_สำหรับนักวิจัย 26 พฤศจิกายน 2564 Download
8 1-66-09 ISCED 26 พฤศจิกายน 2564 Download
9 1-66-10 Technology Readiness Level-TRL 26 พฤศจิกายน 2564 Download
10 1-66-11 Societal Readiness Level – SRL 26 พฤศจิกายน 2564 Download
11 1-66-12 ไฟล์นำเสนอ นโยบายและทิศทางการวิจัยของ มทส. โดยอธิการบดี 26 พฤศจิกายน 2564 Download
12 1-66-13 ไฟล์นำเสนอ นโบายและแนวทางการเสนอขอรับทุน FF 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
13 1-66-14 ไฟล์นำเสนอ ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการ FF 2566 โดย สบวพ. 26 พฤศจิกายน 2564 Download
14 1-66-15 ไฟล์นำเสนอ การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ววน. ประจำปี พ.ศ. 2566 26 พฤศจิกายน 2564 Download
15 แบบ สบวพ.-งช-03 รายงานความก้าวหน้า-ชุดโครงการวิจัย 11 เมษายน 2565 Download
16 แบบ สบวพ.-งช-03 รายงานความก้าวหน้า-โครงการวิจัยย่อย 11 เมษายน 2565 Download
17 แบบ สบวพ-ว-04 รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับโครงการย่อย/โครงการเดี่ยว) 11 เมษายน 2565 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@g.sut.ac.th