ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics


Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ศาสตราจารย์ ดร.ยูเป็ง แยน
PROF.YUPENG YAN, PH.D.

“To be an excellence center of research and study in High Energy Physics and Astrophysics in ASEAN”