ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Center of Excellent in Agricultural Product InnovationColorlib Template Colorlib Template Colorlib Template Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
PROF.NEUNG TEAUMROONG, PH.D.

“พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอนาคต”