ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
Center of Excellence in Advanced Functional Materials


Colorlib Template Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
PROF.SANTI MANSIRI, PH.D

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงในระดับสากล”