ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
Center of Excellence in Biomass


Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
ASST. PROF.WEERACHAI ARJHARN, PH.D

“มุ่งมั่นให้เป็นศูนย์วิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านชีวมวล การจัดการขยะ และพลังงานทดแทนโดยสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเป็นเครือข่ายวิจัยพัฒนาระดับชาติและนานาชาติ”