ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development

Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
PROF.SUKSUN HORPIBULSUK, PH.D., P.E.

“ศูนย์รวมความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน”