ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Center of Excellence in Electromagnetic Wave Applications


Colorlib Template Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
ASSOC. PROF. DR. CHANCHAI THONGSOPA, PH.D.

“ศูนย์รวมความเป็นเลิศ งานวิจัยและออกแบบสร้างนวัตกรรมทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยั่งยืน”