ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
Center of Excellence on Technology and Innovation for Korat Chicken Business Development


Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
ASSOC. PROF. DR. AMONRAT MOLEE, PH.D.

“ทำให้ประเทศเป็นผู้นำทางธุรกิจ และวิชาการ ด้านไก่กลุ่มโตช้า ในภูมิภาคเอเชีย”