ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
Center of Excellence in Biomechanics Medicine


Colorlib Template Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร
ASST. PROF.LT.COL. BURA SINDHUPAKORN,MD.

“การยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ศูนย์บ่มเพาะ นักวิจัย นวัตกร ผู้ประกอบการทางชีวกลศาสตร์ ทางการแพทย์”