ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
Center of Excellence in Microbial Technology for Agricultural Industry


Colorlib Template

หัวหน้าศูนย์ฯ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
ASST PROF. DR. SUREELAK RODTONG, PH.D.

“เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิชาการและวิจัยที่สร้างนวัตกรรมการพัฒนา และ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าผลิตผลจากการเกษตรที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม”