วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) ISSN 0858-849X

Click ที่รูปภาพเพื่อไปยังเว็บไซต์ E-Journal SUT


      วารสาร เทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกราย 3 เดือน จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ. ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บทความที่ลงพิมพเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยบทความที่จะนำลงตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณาทางวิชาการจากผู้ทรง คุณวุฒิในแต่ละสาขา (peer review)

      นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเรื่อง “ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ (Research on Citation Impact Factor for Thai Academic Journals)” ของ ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบุว่าในปี พ. ศ. 2542 วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเพียงวารสารเดียวในกลุ่มวารสารที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี ที่มีการอ้างอิงถึงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในช่วง 5 ปี โดยมีตัวดัชนีบ่งชี้คุณภาพของวารสาร คือ JIF (Journal Impact Factor) ในระดับสูงสุด คือ 0.135

กองบรรณาธิการ

      Editor-in-Chief
      Rattikorn Yimnirun, Ph.D., Professor
      Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology, Thailand

      Associate Editor of Engineering
      Peerapong Uthansakul, Ph.D., Associate Professor
      Suranaree University of Technology, Thailand

      Associate Editor of Agricultural Technology
      Neung Teaumroong, Ph.D., Professor
      Suranaree University of Technology, Thailand

      Associate Editor of Science
      Jatuporn Wittayakun, Ph.D., Professor
      Suranaree University of Technology, Thailand

      Associate Editor of Medicine and Public Health
      Schawanya Rattanapitoon, M.D., Associate Professor
      Suranaree University of Technology, Thailand


Editorial Board

Amar S. Bhalla, Ph.D.

Arul Arulrajah, Ph.D.

Cholachat Rujikiatkamjorn, Ph.D.

David P. Cann, Ph.D.

Dennes T. Bergado, Ph.D.

Dietmar Haltrich, Ph.D.

Jamboor K. Vishwanatha, Ph.D.

Kiwamu Minamisawa, Ph.D.

Lloyd E. Metzger, Ph.D.

Michael J. Stout, Ph.D.

Narongrit Sombatsompop, Ph.D.

Prasit Pengsaa, M.D.

Shen Shui-Long, Ph.D.

Suksun Horpibulsuk, Ph.D.

Vijaya G.S. Raghavan, Ph.D.
University of Texas at San Antonio, USA

Swinburne University of Technology, Australia

University of Wollongon, Australia

Oregon State University, USA

Asian Institute of Technology, Thailand

University of Texas at San Antonio, USA

University of North Texas Health Science Center for Worth, Texas, USA

Tohoku University, Japan

South Dakota State University, USA

Louisiana State University, USA.

King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, Thailand

Khon Kaen University, Thailand

Shanghai Jiao Tong University, China

Suranaree University of Technology, Thailand

McGill University, CanadaManaging Department
Ms. Nainapa Ngao-koh
Ms. Preeyakamol Kaewbandit
Research Output Dissemination Division
Institute of Research and Development

All inquiries should be sent to:

Suranaree Journal of Science and Technology Office
Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, THAILAND
Tel.: 0-4422-4756   Fax.: 0-4422-4750
E-mail : journal@g.sut.ac.th
ทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญแล้ว