ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Download
2 คู่มือการบริหารการเงิน Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย Download
4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ) Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร) Download
7 แบบส่งใบสมัครขอรับทุน 2 แสน 22 มิถุนายน 2561 Download
8 แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) Download
9 แผนการใช้จ่ายเงิน Download
10 แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ Download
11 แบบขออนุมัติเบิกเงิน Download
12 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) Download
13 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ Download
14 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) Download
15 แบบรายงานความก้าวหน้า Download
16 แบบส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
17 วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย Download
18 แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย Download
19 แนวทางการคืนเงิน Download
20 คำถามที่พบบ่อย Download
21 รายงานการใช้จ่ายเงิน Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณีเนตร
โทร. 4763
E-mail : maneenate@sut.ac.th