ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 15 ธันวาคม 2563 Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 23 กุมภาพันธ์ 2564 Download
3 เงื่อนไขเพิ่มเติม การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ 15 มีนาคม 2565 Download
4 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 15 ธันวาคม 2564 Download
5 วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย 23 กุมภาพันธ์ 2564 Download

แบบฟอร์ม ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 สบวพ.-R&DP-1 แบบขออนุมัติรับทุน 12 มกราคม 2565 Download
2 สบวพ.-R&DP-1.1 concept paper 15 มีนาคม 2765 Download
3 สบวพ.-R&DP-2 แบบขออนุมัติเบิกเงิน 26 พฤศจิกายน 2564 Download
4 สบวพ.-R&DP-2.1 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
5 สบวพ.-R&DP-3 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 26 พฤศจิกายน 2564 Download
6 สบวพ.-R&DP-3.1 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
7 สบวพ.-R&DP-4 แผนการใช้จ่ายเงิน 26 พฤศจิกายน 2564 Download
8 สบวพ.-R&DP-5 รายงานแสดงรายการใช้จ่ายเงิน 26 พฤศจิกายน 2564 Download
9 สบวพ.-R&DP-6 รายงานความก้าวหน้า 26 พฤศจิกายน 2564 Download
10 สบวพ.-R&DP-7 ส่งผลงานวิจัย 3 มีนาคม 2765 Download
11 สบวพ.-R&DP-8 ขอยกเลิกโครงการวิจัย 26 พฤศจิกายน 2564 Download
12 สบวพ.-R&DP-9 ส่งเอกสารการคืนเงิน 26 พฤศจิกายน 2564 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิภัสสร
โทร. 4763
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th