ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 15 ธ.ค. 2563 Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
3 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 15 ธ.ค. 2563 Download
4 วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 สบวพ. R&DP-1.1 concept paper 29 มีนาคม 2664 Download
2 สบวพ.-R&DP-7 ส่งผลงานวิจัย 23 มิถุนายน 2564 Download
3 สบวพ.-R&DP-1 แบบขออนุมัติรับทุน 22 ธ.ค. 2563 Download
4 สบวพ.-R&DP-2 แบบขออนุมัติเบิกเงิน 22 ธ.ค. 2563 Download
5 สบวพ.-R&DP-2.1 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) 22 ธ.ค. 2563 Download
6 สบวพ.-R&DP-3 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 22 ธ.ค. 2563 Download
7 สบวพ.-R&DP-3.1 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) 22 ธ.ค. 2563 Download
8 สบวพ.-R&DP-4 แผนการใช้จ่ายเงิน 22 ธ.ค. 2563 Download
9 สบวพ.-R&DP-5 รายงานแสดงรายการใช้จ่ายเงิน 22 ธ.ค. 2563 Download
10 สบวพ.-R&DP-6 รายงานความก้าวหน้า 22 ธ.ค. 2563 Download
11 สบวพ.-R&DP-8 ขอยกเลิกโครงการวิจัย 22 ธ.ค. 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณีเนตร
โทร. 4763
E-mail : maneenate@sut.ac.th