คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09:05 น.

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ
อธิการบดี

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ


กรรมการภายใน

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ระพี อูทเคอ

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

อ. ทพ.กฤตภูดิส สุทธสัทธากฤต, (รักษาการ)

ผู้แทนศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้แทนเทคโนธานี

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร. พรรษา ลิบลับ