หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LABORATORY SERVICE UNIT : LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย (Testing Laboratory and Research Center) ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ขอรับบริการจากภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป และผู้ขอรับบริการภายในมหาวิทยาลัย ด้วยบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและชีวเคมี บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการทดสอบทางจุลชีววิทยา บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการตรวจคุณภาพนม บริการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ บริการวิเคราะห์ทางการเกษตร บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บริการสอบเทียบ บริการทดสอบด้วยเครื่องมือชั้นสูง เช่น HPLC, GC-MS, NMR, ICP-MS, XRD, XRF, CHNS, SEM, TEM เป็นต้น รวมทั้งบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ

ติดต่อ
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut