เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 2 กรกฎาคม 2564 Download
2 แนวปฏิบัติการประเมินผลงานเทียบเท่า 2 กรกฎาคม 2564 Download
3 เกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่า 2 กรกฎาคม 2564 Download
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561 2 กรกฎาคม 2564 Download
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม 2564 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มส่งผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สำหรับคณาจารย์) 2 กรกฎาคม 2564 Download
2 แบบฟอร์มส่งผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สำหรับคณาจารย์) 2 กรกฎาคม 2564 Download
3 แบบฟอร์มส่งผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สำหรับคณาจารย์) 2 กรกฎาคม 2564 Download
4 หนังสือรับรองภาระงานสอนอาจารย์เกิน 2 กรกฎาคม 2564 Download
5 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(ผศ) (สำหรับเจ้าหน้าที่) 2 กรกฎาคม 2564 Download
6 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(รศ) (สำหรับเจ้าหน้าที่) 2 กรกฎาคม 2564 Download
7 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(ศ) (สำหรับเจ้าหน้าที่) **New** 15 กรกฎาคม 2564 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรณีภาระงานสอนเกิน

คุณอิสราภรณ์ วิทยากรณ์ (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
โทร. 4710
E-mail : issa@sut.ac.th

กรณีผลงานตรง และผลงานเทียบเท่า

คุณภัทราภรณ์ รัตนา
โทร. 4752
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th