เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่พ.ศ.2561 31 กรกฎาคม 2561 Download
2 ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8 มิถุนายน 2561 Download
3 แนวปฏิบัติการประเมินผลงานเทียบเท่า 8 มิถุนายน 2561 Download
4 เกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่า 7 มิถุนายน 2561 Download
5 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ Word 8 มิถุนายน 2561 Download
6 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ PDF 8 มิถุนายน 2561 Download
7 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ Word 8 มิถุนายน 2561 Download
8 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ PDF 8 มิถุนายน 2561 Download
9 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ Word 8 มิถุนายน 2561 Download
10 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ PDF 8 มิถุนายน 2561 Download
11 หนังสือรับรองภาระงานสอนอาจารย์เกิน 22 กรกฎาคม 2563 Download
12 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(ผศ) 22 กรกฎาคม 2563 Download
13 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(รศ) 22 กรกฎาคม 2563 Download
14 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(ศ) 22 กรกฎาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทราภรณ์ รัตนา
โทร. 4752
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th