เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2664 Download
2 ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 23 ธ.ค. 2563 Download
3 แนวปฏิบัติการประเมินผลงานเทียบเท่า 23 ธ.ค. 2563 Download
4 เกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่า 23 ธ.ค. 2563 Download
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ** 15 มกราคม 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ Word 8 มิถุนายน 2561 Download
2 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ PDF 8 มิถุนายน 2561 Download
3 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ Word 8 มิถุนายน 2561 Download
4 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ PDF 8 มิถุนายน 2561 Download
5 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ Word 8 มิถุนายน 2561 Download
6 แบบส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ PDF 8 มิถุนายน 2561 Download
7 หนังสือรับรองภาระงานสอนอาจารย์เกิน 15 มกราคม 2664 Download
8 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(ผศ) 22 กรกฎาคม 2563 Download
9 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(รศ) 22 กรกฎาคม 2563 Download
10 แบบฟอร์มสรุปการขอเงินประจำตำแหน่งสำหรับสำนักวิชา(ศ) 22 กรกฎาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทราภรณ์ รัตนา
โทร. 4752
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th