ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์


     

คลิกที่นี่เพื่อไปยัง ระบบค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561 31 กรกฎาคม 2561 Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2562 Download
3 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) Download
4 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป) Download
5 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบให้ตีพิมพ์รับก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552) Download
6 อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน พ.ศ.2555 (ใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป) Download
7 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน พ.ศ.2563 (ใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) 09 ตุลาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทราภรณ์ รัตนา
โทร. 4752
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th