ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุติปริญญาเอก/โท เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุติปริญญาเอก/โท เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลา คุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ พ.ศ. 2566 6 กรกฎาคม 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุติปริญญาเอก/โท เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขออนุมัติรับทุนเพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ พ.ศ. 2566 (FtR.-ตปท.สมัคร-01) 6 กรกฎาคม 2566 Download
2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งนักวิจัยเต็มเวลาไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (FtR -ตปท.-Concept Paper) 6 กรกฎาคม 2566 Download
3 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนเพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ 14 กันยายน 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th