ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher)
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/โท (Full-time Researchers)
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)


ชื่อฐานข้อมูล Journal Impact Factor
scopus Scopus Journal Search
ISI ISI Journal Search
TCI TCI Journal Search