ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fun: FF)


ประจำปีงบประมาณ 2568 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


ประกาศ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ระเบียบ/คู่มือ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 FF-สบวพ คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งปิดโครงการงบ ววน. สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 20/10/2564) 19 กันยายน 2566 Download
2 FF-สบวพ การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน 15 กันยายน 2566 Download
3 FF-สบวพ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 29 สิงหาคม 2566 Download

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 FF-สกสว.ขออนมัติเบิกเงินโครงการวิจัย 2567

NEW!!

7 ธันวาคม 2566 Download
2 FF-สกสว.ขออนุมัติเบิกเงินโครงการเดี่ยว 17 พฤศจิกายน 2565 Download
3 FF-สกสว.ขออนุมัติเบิกเงินชุดโครงการ 17 พฤศจิกายน 2565 Download
4 FF-สบวพ คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งปิดโครงการงบ ววน. สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 20/10/2564) 19 กันยายน 2566 Download
5 FF-สบวพ การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน 15 กันยายน 2566 Download
6 FF-สบวพ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 29 สิงหาคม 2566 Download
7 FF-สบวพ.-งช-03 หัวข้อ รายงานความก้าวหน้า-ชุดโครงการวิจัย 17 ตุลาคม 2566 Download
8 FF-สบวพ.-ง-03 หัวข้อ รายงานความก้าวหน้า-โครงการวิจัยย่อย 5 เมษายน 2567 Download
9 FF-แผนการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย สกสว 2566 27 ตุลาคม 2565 Download
10 FF-แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ย่อย/เดี่ยว) สกสว (Word) 9 พฤศจิกายน 2565 Download
11 FF-แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ย่อย/เดี่ยว) สกสว (Excel) 9 พฤศจิกายน 2565 Download
12 FF-06 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ชุดโครงการ สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
13 FF-07 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (ชุดโครงการย่อย สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
14 FF-08 แบบฟอร์มรายงานผลสมฤทธิ์ (สำหรับชุดโครงการ/โครงการเดี่ยว) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
15 FF-10 แบบเสนอโครงการวิจัย (proposal) ประกอบการขอรับรองโครงการตามมาตรฐานสากล (มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ) 26 พฤศจิกายน 2564 Download
16 FF-ข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) เฉพาะปีที่เสนอ 5 กุมภาพันธ์ 2567 Download
17 FF-11 รายงานข้อค้นพบใหม่-สบวพ-โครงการเดี่ยว-ย่อย 26 มีนาคม 2567 Download
18 FF-สบวพ-ว-04 รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์-โครงการเดี่ยว 18 มีนาคม 2567 Download
19 FF-สบวพ-ว-04 รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์-ชุดโครงการวิจัย 18 มีนาคม 2567 Download
20 FF-ประเภทของผลผลิตและคำจำกัดความของทุน FF 25 มีนาคม 2567 Download
21 FF-07 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (ชุดโครงการย่อย สกสว.) 26 พฤศจิกายน 2564 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวีรนุช / นภาวัลย์ / อัสนี
โทร. 3798 / 3798 / 4761
E-mail : weeranuch.ku@g.sut.ac.th / napawan.n@g.sut.ac.th / asanee.s@sut.ac.th