โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)
ประจำปีงบประมาณ 2565ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการประชุม 17 พฤศจิกายน 2563 Download
2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 17 พฤศจิกายน 2563 Download
3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 17 พฤศจิกายน 2563 Download
4 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน 17 พฤศจิกายน 2563 Download
5 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-Fundamental Fund 17 พฤศจิกายน 2563 Download
6 e-book การยื่นคำของบประมาณ 2565 17 พฤศจิกายน 2563 Download
7 คู่มือนักวิจัย_สกว. 17 พฤศจิกายน 2563 Download
8 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 พฤศจิกายน 2563 Download
9 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) 17 พฤศจิกายน 2563 Download
10 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมายของหน่วยงาน 17 พฤศจิกายน 2563 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@g.sut.ac.th