โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)
ประจำปีงบประมาณ 2565ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการประชุม 17 พฤศจิกายน 2563 Download
2 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-Fundamental Fund 17 พฤศจิกายน 2563 Download
3 e-book การยื่นคำของบประมาณ 2565 17 พฤศจิกายน 2563 Download
4 คู่มือนักวิจัย_สกว. 17 พฤศจิกายน 2563 Download
5 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 พฤศจิกายน 2563 Download
6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) 17 พฤศจิกายน 2563 Download
7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมายของหน่วยงาน 17 พฤศจิกายน 2563 Download
8 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 2564 15 กรกฎาคม 2564 Download
9 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (โครงการย่อย) (แบบ สบวพ-ง-03) 19 พฤษภาคม 2664 Download
10 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยย่อย (แบบ สบวพ-ง-03) 19 พฤษภาคม 2664 Download
11 AWS 11 กันยายน 2564 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 17 พฤศจิกายน 2563 Download
2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 15 กรกฎาคม 2564 Download
3 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน 15 กรกฎาคม 2564 Download
4 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย (แบบ สบวพ-งช-03) 19 พฤษภาคม 2564 Download
5 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยย่อย (แบบ สบวพ-ง-03) 19 พฤษภาคม 2564 Download
6 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (FORM IRD-B-01 ชุดโครงการ) 15 กรกฎาคม 2564 Download
7 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ชุดโครงการ สกสว.) 19 พฤษภาคม 2564 Download
8 รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (โครงการย่อย สกสว.) 15 กรกฎาคม 2564 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@g.sut.ac.th