เอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 เงื่อนไขการขอรับทุน 22 ธ.ค. 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ ว-1ด) 10 ตุลาคม 2562 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์ / คุณมณีเนตร
โทร. 4761 / 4763 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th / maneenate@sut.ac.th