ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย(RU)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย(RU)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2561 22 ธันวาคม 2563 Download
2 คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการเชิงหลักการ 9 ธันวาคม 2566 Download
3 การขอเปิดบัญชีในชื่อศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก มทส. 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย(RU)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อขอจัดตั้ง(ไม่ขอรับงบประมาณ) (แบบสบวพ.-RU-01) 9 ธันวาคม 2566 Download
2 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อขอจัดตั้งและขอรับงบประมาณ (แบบสบวพ.-RU-02) 9 ธันวาคม 2566 Download
3 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงรับเงินสนับสนุน (เอกสารหมายเลข4) 17 ธันวาคม 2564 Download
4 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย หรือห้องปฎิบัติการวิจัย (RU) 29 พฤศจิกายน 2566 Download
5 แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. ศก.-ง-02) 04 ธันวาคม 2563 Download
6 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฎิบัติการวิจัย (RU-01) 17 มีนาคม 2564 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th