ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย(RU)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 23 พฤษภาคม 2561 Download
2 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อขอจัดตั้ง(ไม่ขอรับงบประมาณ) (แบบสบวพ.-RU-01) 23 ธันวาคม 2562 Download
3 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อขอจัดตั้งและขอรับงบประมาณ (แบบสบวพ.-RU-02) 23 ธันวาคม 2562 Download
4 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงรับเงินสนับสนุน (เอกสารหมายเลข4) 23 ธันวาคม 2562 Download
5 คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการเชิงหลักการ 24 ธันวาคม 2562 Download
6 แบบฟอร์มเบิกเงิน (สบวพ. ศก.-ง-01) 24 ธันวาคม 2562 Download
7 แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. ศก.-ง-02) 24 ธันวาคม 2562 Download
8 การขอเปิดบัญชีในชื่อศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก มทส. 24 ธันวาคม 2562 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th