หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562 2 กรกฏาคม 2562 Download
2 แบบขอสมัครรับทุน Research Brotherhood (สบวพ. BRO-01) 2 กรกฏาคม 2562 Download
3 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (สบวพ. BRO-02) 2 กรกฏาคม 2562 Download
4 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ. BRO-03) 2 กรกฏาคม 2562 Download
5 แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. BRO-04) 2 กรกฏาคม 2562 Download
6 แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. BRO-05) 2 กรกฏาคม 2562 Download
7 แบบรายงานความก้าวหน้า (สบวพ. BRO-06) 2 กรกฏาคม 2562 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณีเนตร
โทร. 4763
E-mail : maneenate@sut.ac.th